GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH


THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA BÌNH MINH

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG UPVC BÌNH MINH
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG UPVC BÌNH MINH


 

BẢNG GIÁ ỐNG UPVC BÌNH MINH 

https://youtu.be/z0jMTpeq5QA
 

Ống uPVC theo  tiêu chuẩn BS3505:1968 Thị trường Việt Nam (Hệ Inch)

Bảng giá được áp dụng từ ngày 07/02/2022 đến khi thông báo giá mới
 
Quy cách sản phẩm  ĐVT Đơn giá
(VNĐ / mét)
Ống uPVC 21 x 1,6 x PN15 (BM) mét                   9.504
Ống uPVC 21 x 3,0 x PN29 (BM) mét                 15.876
     
Ống uPVC 27 x 1,8 x PN12 (BM) mét                 13.392
Ống uPVC 27 x 3,0 x PN22 (BM) mét                 20.952
     
Ống uPVC 34 x 2,0 x PN12 (BM) mét                 18.792
Ống uPVC 34 x 3,0 x PN20 (BM) mét                 26.568
     
Ống uPVC 42 x 2,1 x PN9 (BM) mét                 24.840
Ống uPVC 42 x 3,0 x PN15 (BM) mét                 34.344
     
Ống uPVC 49 x 2,4 x PN9 (BM) mét                 32.508
Ống uPVC 49 x 3,0 x PN13 (BM) mét                 39.960
     
Ống uPVC 60 x 2,0 x PN6 (BM) mét                 34.452
Ống uPVC 60 x 2,8 x PN9 (BM) mét                 47.520
Ống uPVC 60 x 3,0 x PN10 (BM) mét                 50.112
     
Ống uPVC 90 x 1,7 x PN3 (BM) mét                 43.956
Ống uPVC 90 x 2,9 x PN6 (BM) mét                 74.412
Ống uPVC 90 x 3,8 x PN9 (BM) mét                 96.228
     
Ống uPVC 114 x 3,2 x PN5 (BM) mét               104.868
Ống uPVC 114 x 3,8 x PN6 (BM) mét               123.444
Ống uPVC 114 x 4,9 x PN9 (BM) mét               158.112
     
Ống uPVC 130 x 5,0 x PN8 (BM) mét               180.576
     
Ống uPVC 168 x 4,5 x PN6 (BM) mét               228.096
Ống uPVC 168 x 4,3 x PN5 (BM) mét               206.928
Ống uPVC 168 x 7,3 x PN9 (BM) mét               345.600
     
Ống uPVC 220 x 5,1 x PN5 (BM) mét               320.220
Ống uPVC 220 x 6,6 x PN6 (BM) mét               411.480
Ống uPVC 220 x 8,7 x PN9 (BM) mét               537.084
 

Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011 (Hệ mét)

Bảng giá được áp dụng từ ngày 07/02/2022 đến khi thông báo giá mới
 

Quy cách sản phẩm ĐVT Đơn giá
(VNĐ / mét)
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM) mét                 41.904
Ống uPVC 75 x 1,9 x PN5 (BM) mét                 48.816
Ống uPVC 75 x 2,3 x PN6 (BM) mét                 55.296
Ống uPVC 75 x 2,9 x PN8 (BM) mét                 72.144
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM) mét                 89.100
Ống uPVC 75 x 4,5 x PN12,5 (BM) mét               112.428
     
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3 (BM) mét                 50.976
Ống uPVC 90 x 1,8 x PN4 (BM) mét                 58.536
Ống uPVC 90 x 2,2 x PN5 (BM) mét                 68.364
Ống uPVC 90 x 2,8 x PN6 (BM) mét                 79.056
Ống uPVC 90 x 3,5 x PN8 (BM) mét               103.788
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM) mét               128.628
Ống uPVC 90 x 5,4 x PN12,5 (BM) mét               159.516
     
Ống uPVC 110 x 1,8 x PN4 (BM) mét                 77.004
Ống uPVC 110 x 2,2 x PN5 (BM) mét                 87.372
Ống uPVC 110 x 2,7 x PN6 (BM) mét               101.736
Ống uPVC 110 x 3,4 x PN8 (BM) mét               115.668
Ống uPVC 110 x 4,2 x PN10 (BM) mét               162.324
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN12,5 (BM) mét               194.076
Ống uPVC 110 x 6,6 x PN16 (BM) mét               239.760
     
Ống uPVC 125 x 2,5 x PN5 (BM) mét               107.352
Ống uPVC 125 x 3,1 x PN6 (BM) mét               125.712
Ống uPVC 125 x 3,9 x PN8 (BM) mét               148.824
Ống uPVC 125 x 4,8 x PN10 (BM) mét               189.108
Ống uPVC 125 x 6,0 x PN12,5 (BM) mét               238.032
     
Ống uPVC 140 x 2,3 x PN4 (BM) mét               104.976
Ống uPVC 140 x 2,8 x PN5 (BM) mét               133.488
Ống uPVC 140 x 3,5 x PN6 (BM) mét               157.140
Ống uPVC 140 x 4,3 x PN8 (BM) mét               185.220
Ống uPVC 140 x 5,4 x PN10 (BM) mét               247.752
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN12,5 (BM) mét               303.372
     
Ống uPVC 160 x 2,6 x PN4 (BM) mét               136.404
Ống uPVC 160 x 3,2 x PN5 (BM) mét               178.416
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN6 (BM) mét               208.008
Ống uPVC 160 x 4,9 x PN8 (BM) mét               239.868
Ống uPVC 160 x 6,2 x PN10 (BM) mét               310.392
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN12,5 (BM) mét               393.876
Ống uPVC 160 x 9,5 x PN16 (BM) mét               483.516
     
Ống uPVC 180 x 5,5 x PN8 (BM) mét               303.156
Ống uPVC 180 x 6,9 x PN10 (BM) mét               387.288
Ống uPVC 180 x 8,6 x PN12,5 (BM) mét               495.720
Ống uPVC 180 x 10,7 x PN16 (BM) mét               614.088
     
Ống uPVC 200 x 3,2 x PN4 (BM) mét               255.420
Ống uPVC 200 x 4,0 x PN5 (BM) mét               268.056
Ống uPVC 200 x 4,9 x PN6 (BM) mét               323.784
Ống uPVC 200 x 6,2 x PN8 (BM) mét               376.596
Ống uPVC 200 x 7,7 x PN10 (BM) mét               480.600
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN12,5 (BM) mét               615.600
Ống uPVC 200 x 11,9 x PN16 (BM) mét               758.808
     
Ống uPVC 225 x 5,5 x PN6 (BM) mét               394.632
Ống uPVC 225 x 6,9 x PN8 (BM) mét               467.964
Ống uPVC 225 x 8,6 x PN10 (BM) mét               607.500
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN12,5 (BM) mét               779.328
Ống uPVC 225 x 13,4 x PN16 (BM) mét               963.468
     
Ống uPVC 250 x 5,0 x PN5 (BM) mét               430.488
Ống uPVC 250 x 6,2 x PN6 (BM) mét               519.156
Ống uPVC 250 x 7,7 x PN8 (BM) mét               605.664
Ống uPVC 250 x 9,6 x PN10 (BM) mét               783.000
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN12,5 (BM) mét               989.928
     
Ống uPVC 280 x 6,9 x PN6 (BM) mét               617.544
Ống uPVC 280 x 8,6 x PN8 (BM) mét               727.380
Ống uPVC 280 x 10,7 x PN10 (BM) mét               934.524
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN12,5 (BM) mét            1.281.636
     
Ống uPVC 315 x 5,0 x PN4 (BM) mét               525.528
Ống uPVC 315 x 7,7 x PN6 (BM) mét               774.792
Ống uPVC 315 x 9,7 x PN8 (BM) mét               929.664
Ống uPVC 315 x 12,1 x PN10 (BM) mét            1.167.804
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN12,5 (BM) mét            1.616.976
     
Ống uPVC 355 x 8,7 x PN6 (BM) mét            1.012.284
Ống uPVC 355 x 10,9 x PN8 (BM) mét            1.204.200
Ống uPVC 355 x 13,6 x PN10 (BM) mét            1.562.544
Ống uPVC 355 x 16,9 x PN12,5 (BM) mét            1.921.752
     
Ống uPVC 400 x 9,8 x PN6 (BM) mét            1.286.280
Ống uPVC 400 x 12,3 x PN8 (BM) mét            1.529.820
Ống uPVC 400 x 15,3 x PN10 (BM) mét            1.980.504
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN12,5 (BM) mét            2.446.848
     
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN8 (BM) mét            1.930.176
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN12,5 (BM) mét            2.950.452
     
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN8 (BM) mét            2.375.784
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN12,5 (BM) mét            3.639.276
     
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN8 (BM) mét            2.991.384
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN12,5 (BM) mét            4.560.624
     
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN8 (BM) mét            3.775.140
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN12,5 (BM) mét            5.755.536

Ống uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990 (Hệ mét)

Bảng giá được áp dụng từ ngày 07/02/2022 đến khi thông báo giá mới
 
Quy cách sản phẩm ĐVT Đơn giá (VNĐ/mét)
Ống uPVC 63 x 1,6 x PN5 (BM) mét                 32.508
Ống uPVC 63 x 1,9 x PN6 (BM) mét                 37.800
Ống uPVC 63 x 3,0 x PN10 (BM) mét                 57.456
     
Ống uPVC 75 x 1,5 x PN4 (BM) mét                 36.828
Ống uPVC 75 x 2,2 x PN6 (BM) mét                 52.488
Ống uPVC 75 x 3,6 x PN10 (BM) mét                 82.404
     
Ống uPVC 90 x 1,5 x PN3,2 (BM) mét                 44.280
Ống uPVC 90 x 2,7 x PN6 (BM) mét                 76.464
Ống uPVC 90 x 4,3 x PN10 (BM) mét               117.828
     
Ống uPVC 110 x 1,8 x PN3,2 (BM) mét                 63.612
Ống uPVC 110 x 3,2 x PN6 (BM) mét               109.728
Ống uPVC 110 x 5,3 x PN10 (BM) mét               174.744
     
Ống uPVC 140 x 4,1 x PN6 (BM) mét               177.120
Ống uPVC 140 x 6,7 x PN10 (BM) mét               278.964
     
Ống uPVC 160 x 4,0 x PN4 (BM) mét               196.452
Ống uPVC 160 x 4,7 x PN6 (BM) mét               230.256
Ống uPVC 160 x 7,7 x PN10 (BM) mét               365.688
     
Ống uPVC 200 x 5,9 x PN6 (BM) mét               358.452
Ống uPVC 200 x 9,6 x PN10 (BM) mét               567.648
     
Ống uPVC 225 x 6,6 x PN6 (BM) mét               450.576
Ống uPVC 225 x 10,8 x PN10 (BM) mét               716.580
     
Ống uPVC 250 x 7,3 x PN6 (BM) mét               554.040
Ống uPVC 250 x 11,9 x PN10 (BM) mét               876.960
     
Ống uPVC 280 x 8,2 x PN6 (BM) mét               695.952
Ống uPVC 280 x 13,4 x PN10 (BM) mét            1.106.244
     
Ống uPVC 315 x 9,2 x PN6 (BM) mét               876.636
Ống uPVC 315 x 15,0 x PN10 (BM) mét            1.390.068
     
Ống uPVC 400 x 11,7 x PN6 (BM) mét            1.407.780
Ống uPVC 400 x 19,1 x PN10 (BM) mét            2.247.480
     
Ống uPVC 450 x 13,8 x PN6,3 (BM) mét            1.930.176
Ống uPVC 450 x 21,5 x PN10 (BM) mét            2.950.452
     
Ống uPVC 500 x 15,3 x PN6,3 (BM) mét            2.375.784
Ống uPVC 500 x 23,9 x PN10 (BM) mét            3.639.276
     
Ống uPVC 560 x 17,2 x PN6,3 (BM) mét            2.991.384
Ống uPVC 560 x 26,7 x PN10 (BM) mét            4.560.624
     
Ống uPVC 630 x 19,3 x PN6,3 (BM) mét            3.775.140
Ống uPVC 630 x 30,0 x PN10 (BM) mét            5.755.536

Ống uPVC HỆ CIOD  theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 (nối ống gang)

Bảng giá được áp dụng từ ngày 07/02/2022 đến khi thông báo giá mới

 

Quy cách sản phẩm ĐVT Đơn giá
VNĐ / mét
Ống uPVC 100 x 6,7 x PN12 (BM) mét               230.364
Ống uPVC 150 x 9,7 x PN12 (BM) mét               486.540

Ống uPVC HỆ CIOD  theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 (nối ống gang)

Bảng giá được áp dụng từ ngày 07/02/2022 đến khi thông báo giá mới
 
Quy cách sản phẩm ĐVT  Đơn Giá  (VNĐ/m) 
Ống uPVC 200 x 9,7 x PN10 (BM) mét               621.648
Ống uPVC 200 x 11,4 x PN12,5 (BM) mét               724.680
 
 

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.


Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:     242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 
Zalo: 0326 98 77 98  Hotline: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                   Website: anloico.com.vn