Bảng giá Nối giảm PVC (Tháng 06/2022)


NỐI GIẢM PVC (LOẠI MỎNG)

Tên hàng hóa

Độ dày (mm)

ĐVT 

Đơn giá (VNĐ)

Nối giảm PVC 140 x 21 (mỏng)

        2,4

cái

       103.200

Nối giảm PVC 140 x 27 (mỏng)

        2,4

cái

       96.000

Nối giảm PVC 140 x 34 (mỏng)

        2,4

cái

       90.000

Nối giảm PVC 140 x 42 (mỏng)

        2,4

cái

       68.400

Nối giảm PVC 140 x 49 (mỏng)

        2,4

cái

       61.200

Nối giảm PVC 140 x 60 (mỏng)

        2,4

cái

       54.000

Nối giảm PVC 140 x 76 (mỏng)

        2,4

cái

       48.000

Nối giảm PVC 140 x 90 (mỏng)

        2,4

cái

       40.800

Nối giảm PVC 140 x 114 (mỏng)

        2,7

cái

       38.400

Nối giảm PVC 168 x 42 (mỏng)

        2,3

cái

     120.000

Nối giảm PVC 168 x 49 (mỏng)

        2,3

cái

       103.200

Nối giảm PVC 168 x 60 (mỏng)

        2,3

cái

       80.400

Nối giảm PVC 168 x 76 (mỏng)

        2,3

cái

       69.600

Nối giảm PVC 168 x 90 (mỏng)

        2,3

cái

       57.600

Nối giảm PVC 168 x 114 (mỏng)

        2,3

cái

       46.800

Nối giảm PVC 168 x 140 (mỏng)

        3,7

cái

       60.000

Nối giảm PVC 200 x 49 (mỏng)

        3,3

cái

     206.400

Nối giảm PVC 200 x 60 (mỏng)

        3,3

cái

     138.000

Nối giảm PVC 200 x 76 (mỏng)

        3,3

cái

     139.200

Nối giảm PVC 200 x 90 (mỏng)

        3,3

cái

     123.600

Nối giảm PVC 200 x 114 (mỏng)

        3,3

cái

       109.200

Nối giảm PVC 200 x 140 (mỏng)

        3,3

cái

       97.200

Nối giảm PVC 200 x 168 (mỏng)

        3,6

cái

       91.200

Nối giảm PVC 220 x 60 (mỏng)

        4,0

cái

     199.200

Nối giảm PVC 220 x 76 (mỏng)

        4,0

cái

     168.000

Nối giảm PVC 220 x 90 (mỏng)

        4,0

cái

     148.800

Nối giảm PVC 220 x 114 (mỏng)

        4,0

cái

     132.000

Nối giảm PVC 220 x 140 (mỏng)

        4,0

cái

     120.000

Nối giảm PVC 220 x 168 (mỏng)

        3,6

cái

       98.400

Nối giảm PVC 220 x 200 (mỏng)

        4,6

cái

     122.400

Nối giảm PVC 225 x 60 (mỏng)

 

cái

 

Nối giảm PVC 225 x 76 (mỏng)

        4,0

cái

     220.800

Nối giảm PVC 225 x 90 (mỏng)

        4,0

cái

     204.000

Nối giảm PVC 225 x 114 (mỏng)

        4,0

cái

     184.800

Nối giảm PVC 225 x 140 (mỏng)

        4,0

cái

     138.000

Nối giảm PVC 225 x 168 (mỏng)

        3,6

cái

     144.000

Nối giảm PVC 225 x 200 (mỏng)

        4,6

cái

     216.000

Nối giảm PVC 250 x 60 (mỏng)

        5,5

cái

     691.200

Nối giảm PVC 250 x 76 (mỏng)

        5,5

cái

     513.400

Nối giảm PVC 250 x 90 (mỏng)

        5,5

cái

     494.000

Nối giảm PVC 250 x 114 (mỏng)

        5,5

cái

     469.400

Nối giảm PVC 250 x 140 (mỏng)

        5,5

cái

     411.800

Nối giảm PVC 250 x 168 (mỏng)

        5,5

cái

     354.000

Nối giảm PVC 250 x 200 (mỏng)

        4,2

cái

     313.900

Nối giảm PVC 250 x 220 (mỏng)

        4,4

cái

     258.000

Nối giảm PVC 280 x 168 (mỏng)

        6,1

cái

     690.000

Nối giảm PVC 280 x 200 (mỏng)

        6,1

cái

     624.000

Nối giảm PVC 280 x 220 (mỏng)

        6,1

cái

     441.600

Nối giảm PVC 280 x 250 (mỏng)

        7,0

cái

     504.000

Nối giảm PVC 315 x 114 (mỏng)

        6,0

cái

    1.020.000

Nối giảm PVC 315 x 140 (mỏng)

        6,0

cái

     1.056.000

Nối giảm PVC 315 x 168 (mỏng)

        6,0

cái

     984.000

Nối giảm PVC 315 x 200 (mỏng)

        6,0

cái

     888.000

Nối giảm PVC 315 x 220 (mỏng)

        6,0

cái

     840.000

Nối giảm PVC 315 x 250 (mỏng)

        6,5

cái

     684.000

Nối giảm PVC 315 x 280 (mỏng)

        7,4

cái

     684.000

Nối giảm PVC 400 x 168 (mỏng)

        8,2

cái

  2.154.000

Nối giảm PVC 400 x 200 (mỏng)

        8,2

cái

  1.800.000

Nối giảm PVC 400 x 220 (mỏng)

        8,2

cái

  1.680.000

Nối giảm PVC 400 x 250 (mỏng)

        8,2

cái

  1.512.000

Nối giảm PVC 400 x 280 (mỏng)

        8,2

cái

  1.392.000

Nối giảm PVC 400 x 315 (mỏng)

        8,2

cái

  1.356.000


NỐI GIẢM PVC (LOẠI DÀY)

Tên hàng hóa

Độ dày (mm)

ĐVT 

Đơn giá (VNĐ)

Nối giảm PVC 140 x 42 (dày)

        4,0

cái

          96.000

Nối giảm PVC 140 x 49 (dày)

        4,0

cái

          90.000

Nối giảm PVC 140 x 60 (dày)

        4,0

cái

          79.200

Nối giảm PVC 140 x 76 (dày)

        4,0

cái

          70.800

Nối giảm PVC 140 x 90 (dày)

        4,0

cái

          66.000

Nối giảm PVC 140 x 114 (dày)

        4,3

cái

          60.000

Nối giảm PVC 168 x 42 (dày)

        4,3

cái

        152.400

Nối giảm PVC 168 x 49 (dày)

        3,8

cái

        133.200

Nối giảm PVC 168 x 60 (dày)

        3,8

cái

          105.600

Nối giảm PVC 168 x 76 (dày)

        3,8

cái

          94.800

Nối giảm PVC 168 x 90 (dày)

        3,8

cái

          78.000

Nối giảm PVC 168 x 114 (dày)

        3,8

cái

          66.000

Nối giảm PVC 168 x 140 (dày)

        6,0

cái

          99.600

Nối giảm PVC 200 x 49 (dày)

        5,8

cái

        303.600

Nối giảm PVC 200 x 60 (dày)

        5,8

cái

        249.600

Nối giảm PVC 200 x 76 (dày)

        5,8

cái

        212.400

Nối giảm PVC 200 x 90 (dày)

        5,8

cái

        192.000

Nối giảm PVC 200 x 114 (dày)

        5,8

cái

        172.800

Nối giảm PVC 200 x 140 (dày)

        6,0

cái

        156.000

Nối giảm PVC 200 x 168 (dày)

        6,2

cái

        144.000

Nối giảm PVC 220 x 60 (dày)

        5,5

cái

        276.000

Nối giảm PVC 220 x 76 (dày)

        5,5

cái

        231.000

Nối giảm PVC 220 x 90 (dày)

        5,5

cái

        174.000

Nối giảm PVC 220 x 114 (dày)

        5,5

cái

        208.800

Nối giảm PVC 220 x 140 (dày)

        5,8

cái

        164.400

Nối giảm PVC 220 x 168 (dày)

        5,8

cái

        158.400

Nối giảm PVC 220 x 200 (dày)

        6,5

cái

        180.000

Nối giảm PVC 225 x 60 (dày)

 

 

 

Nối giảm PVC 225 x 76 (dày)

        5,5

cái

        313.200

Nối giảm PVC 225 x 90 (dày)

        5,5

cái

        288.000

Nối giảm PVC 225 x 114 (dày)

        5,5

cái

        261.600

Nối giảm PVC 225 x 140 (dày)

        5,5

cái

        234.000

Nối giảm PVC 225 x 168 (dày)

        5,8

cái

        219.600

Nối giảm PVC 225 x 200 (dày)

        6,5

cái

        264.000

Nối giảm PVC 250 x 60 (dày)

        7,0

cái

        804.000

Nối giảm PVC 250 x 76 (dày)

        7,0

cái

        720.000

Nối giảm PVC 250 x 90 (dày)

        7,0

cái

        636.000

Nối giảm PVC 250 x 114 (dày)

        7,0

cái

        564.000

Nối giảm PVC 250 x 140 (dày)

        7,0

cái

        492.000

Nối giảm PVC 250 x 168 (dày)

        7,0

cái

        422.400

Nối giảm PVC 250 x 200 (dày)

        6,5

cái

        396.000

Nối giảm PVC 250 x 220 (dày)

        6,5

cái

        360.000

Nối giảm PVC 280 x 168 (dày)

        8,0

cái

        1.008.000

Nối giảm PVC 280 x 200 (dày)

        8,0

cái

        1.094.400

Nối giảm PVC 280 x 220 (dày)

        8,0

cái

        979.200

Nối giảm PVC 280 x 250 (dày)

      11,0

cái

      1.008.000

Nối giảm PVC 315 x 114 (dày)

      10,5

cái

     1.656.000

Nối giảm PVC 315 x 140 (dày)

      10,5

cái

     1.467.000

Nối giảm PVC 315 x 168 (dày)

      10,5

cái

     1.368.000

Nối giảm PVC 315 x 200 (dày)

      10,5

cái

     1.260.000

Nối giảm PVC 315 x 220 (dày)

      10,5

cái

       1.152.000

Nối giảm PVC 315 x 250 (dày)

      10,5

cái

        1.056.000

Nối giảm PVC 315 x 280 (dày)

      10,3

cái

        1.188.000

Nối giảm PVC 400 x 168 (dày)

      13,8

cái

     3.186.000

Nối giảm PVC 400 x 200 (dày)

      13,8

cái

     2.724.000

Nối giảm PVC 400 x 220 (dày)

      13,8

cái

     2.520.000

Nối giảm PVC 400 x 250 (dày)

      13,8

cái

     2.352.000

Nối giảm PVC 400 x 280 (dày)

      13,8

cái

     2.160.000

Nối giảm PVC 400 x 315 (dày)

      13,8

cái

     1.944.000


NỐI GIẢM PVC (LOẠI DÀY ĐẶC BIỆT)

Tên hàng hóa

Độ dày (mm)

ĐVT 

Đơn giá (VNĐ)

Nối giảm PVC 140 x 42 (dày ĐB)

        6,4

cái

  181.200

Nối giảm PVC 140 x 49 (dày ĐB)

        6,4

cái

  162.000

Nối giảm PVC 140 x 60 (dày ĐB)

        6,4

cái

  134.400

Nối giảm PVC 140 x 76 (dày ĐB)

        6,4

cái

  120.000

Nối giảm PVC 140 x 90 (dày ĐB)

        6,4

cái

    111.600

Nối giảm PVC 140 x 114 (dày ĐB)

        6,4

cái

    102.000

Nối giảm PVC 168 x 60 (dày ĐB)

        7,2

cái

  230.400

Nối giảm PVC 168 x 76 (dày ĐB)

        7,2

cái

  204.000

Nối giảm PVC 168 x 90 (dày ĐB)

        7,2

cái

  180.000

Nối giảm PVC 168 x 114 (dày ĐB)

        7,2

cái

  153.600

Nối giảm PVC 168 x 140 (dày ĐB)

        7,2

cái

  134.400

Nối giảm PVC 200 x 49 (dày ĐB)

        8,0

cái

  516.000

Nối giảm PVC 200 x 60 (dày ĐB)

        8,0

cái

  444.000

Nối giảm PVC 200 x 76 (dày ĐB)

        8,0

cái

  396.000

Nối giảm PVC 200 x 90 (dày ĐB)

        8,0

cái

  344.400

Nối giảm PVC 200 x 114 (dày ĐB)

        8,0

cái

  313.200

Nối giảm PVC 200 x 140 (dày ĐB)

        8,0

cái

  279.600

Nối giảm PVC 200 x 168 (dày ĐB)

        8,0

cái

  247.200

Nối giảm PVC 220 x 60 (dày ĐB)

        7,3

cái

  480.000

Nối giảm PVC 220 x 76 (dày ĐB)

        7,3

cái

  408.000

Nối giảm PVC 220 x 90 (dày ĐB)

        7,3

cái

  366.000

Nối giảm PVC 220 x 114 (dày ĐB)

        7,3

cái

  324.000

Nối giảm PVC 220 x 140 (dày ĐB)

        7,3

cái

  300.000

Nối giảm PVC 220 x 168 (dày ĐB)

        7,3

cái

  264.000

Nối giảm PVC 220 x 200 (dày ĐB)

      10,0

cái

  384.000

Nối giảm PVC 225 x 60 (dày ĐB)

 

 

 

Nối giảm PVC 225 x 76 (dày ĐB)

        7,3

cái

  460.000

Nối giảm PVC 225 x 90 (dày ĐB)

        7,3

cái

  400.000

Nối giảm PVC 225 x 114 (dày ĐB)

        7,3

cái

  365.000

Nối giảm PVC 225 x 140 (dày ĐB)

        7,3

cái

  330.000

Nối giảm PVC 225 x 168 (dày ĐB)

        7,3

cái

  354.000

Nối giảm PVC 225 x 200 (dày ĐB)

      10,0

cái

  408.000


Bảo hành: 12 tháng (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất)

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

https://www.youtube.com/watch?v=yfERDreEDsE
 

https://www.tiktok.com/@anloico/video/7195861338671828226

https://www.facebook.com/anloico.com.vn/videos/1413335666164459


 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN

 

 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN

 


- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN

 

 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG   AN   LỢI
Add:     242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 028 6293 3940
             Zalo: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                   Website: anloico.com.vn