Cty TNHH VLXD An Lợi là đại lý phân phối cung cấp ỐNG ĐỒNG TPCOPPER  (TP. HCM)

Ống đồng TPCopper tại TP. Hồ Chí Minh

https://www.youtube.com/watch?v=2akZB8iwMSE

Phân phối ống đồng cuộn TPCopper (cuộn 15 mét)


Phân phối ống đồng cuộn TPCopper (dạng bành / rulo)


Phân phối ống đồng thẳng TPCopper (cây 2,9 mét)


Phân phối ống đồng bọc bảo ôn TPCopper  

 
Ống đồng TPCOPPER gồm 4 loại (ống đồng LWC, ống đồng cuộn PC, ống đồng thẳng, ống đồng bọc bảo ôn) phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. TPCOPPER đạt tiêu chuẩn ASTM B280 (Mỹ) và JIS H3300 (Nhật).


 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ống đồng cho hệ điều hòa không khí Ống đồng TPCOPPER gồm 4 loại (ống đồng LWC, ống đồng cuộn PC, ống đồng thẳng, ống đồng bọc bảo ôn) phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. TPCOPPER đạt tiêu chuẩn ASTM B280 (Mỹ) và JIS H3300 (Nhật).

QUY CÁCH ỐNG ĐỒNG TPCOPPER THÔNG DỤNG 

 

Tên hàng hóa

Đường kính ngoài (mm)
x
Độ dày thành ống (mm)

 

Loại

 

Loại

 

Loại


Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,31 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,35 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,91 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 1,00 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,27 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,31 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,35 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,45 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,91 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 1,00

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,27 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,31 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,35 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,45 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,91 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 1,00

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,27 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,31 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,35 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,45 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,91 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 1,00

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 1,20

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,45 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,91 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 1,00

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 1,20

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

 

 

 

 

 

 

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,31 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,35 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,41 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,45 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,51 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,56 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,61 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,71 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,81 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,91 

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 1,00

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m

 

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 1,20

Cuộn 15m

 

Cây 2.9m