Cty TNHH VLXD An Lợi là đại lý phân phối cung cấp ỐNG ĐỒNG TPCOPPER  (TP. HCM)

Ống đồng TPCopper tại TP. Hồ Chí Minh

https://www.youtube.com/watch?v=2akZB8iwMSE

Phân phối ống đồng cuộn TPCopper (cuộn 15 mét)


Phân phối ống đồng cuộn TPCopper (dạng bành / rulo)


Phân phối ống đồng thẳng TPCopper (cây 2,9 mét)


Phân phối ống đồng bọc bảo ôn TPCopper  
 Ống đồng TPCOPPER gồm 4 loại (ống đồng LWC, ống đồng cuộn PC, ống đồng thẳng, ống đồng bọc bảo ôn) phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. TPCOPPER đạt tiêu chuẩn ASTM B280 (Mỹ) và JIS H3300 (Nhật).THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ống đồng cho hệ điều hòa không khí Ống đồng TPCOPPER gồm 4 loại (ống đồng LWC, ống đồng cuộn PC, ống đồng thẳng, ống đồng bọc bảo ôn) phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. TPCOPPER đạt tiêu chuẩn ASTM B280 (Mỹ) và JIS H3300 (Nhật).


 

Tên hàng hóa
Đường kính ngoài (mm) x Độ dày thành ống (mm)

Loại Loại

Loại

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,00 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø4,76 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,00 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,31 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,35 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø6,35 x 1,00 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,27 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,31 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,35 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,45 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,00 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,27 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,31 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,35 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,45 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø7,94 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,27 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,31 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,35 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,45 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø9,52 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,45 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø10,00 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,31 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,35 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,45 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,00 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,45 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø12,70 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,00 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,41 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,51 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,56 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø15,88 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø19,05 x 0,61 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø19,05 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø19,05 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø19,05 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø19,05 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø19,05 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø22,22 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø22,22 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø22,22 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø22,22 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø22,22 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø25,40 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø25,40 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø25,40 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø25,40 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø25,40 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

   

 

Ống đồng TPCopper
Ø28,58 x 0,71 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø28,58 x 0,81 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø28,58 x 0,91 

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø28,58 x 1,00

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

Ống đồng TPCopper
Ø28,58 x 1,20

Cuộn 15m Cây 2.9m

Dạng bành / Rulo

 

Do giá cả kim loại đồng biến động từng ngày theo thị trường giá đồng thế giới, vì vậy giá ống đồng sẽ luôn thay đổi liên tục qua từng ngày.

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
 

Trong trường hợp Qúy khách ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Tây, chúng tôi hỗ trợ giao ra chành xe đi tỉnh đó hoặc gửi bưu điện, nhà xe , ... (trong phạm vi TP.HCM) theo yêu cầu của Qúy khách.


Đối với các khách hàng ở xa trong phạm vi TP.HCM, chúng tôi hỗ trợ đặt xe giao hàng công nghệ (Grab / Go Viet) đến nhận và giao hàng cho Qúy khách, chi phí phát sinh vận chuyển khách hàng tự thanh toán khi nhận hàng.

 

CÔNG  TY  TNHH  VẬT   LIỆU  XÂY  DỰNG  AN  LỢI
Add:     242/5  Bà Hom,  Phường 13,  Quận 6,  TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 6253 8515 028 6293 3940
             Zalo: 0983 069 428 

Email: anloico@gmail.com                   Website: anloico.com.vn