CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ NHÀ PHÂN PHỐI ỐNG VÀ CUỘN AEROFLEX TẠI  TP. HỒ CHÍ MINH

https://www.anloico.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-xop-bao-on-Aeroflex.aspx


 


Qui cách: Dài 200 cm/ống

Đường kính: từ d6 đến d165
 

Độ dày ống: 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm/ 19mm/ 22mm/ 25mm/ 32mm/ 38mm/ 42mm/ 45mm/ 50mm
 

Xuất xứAeroflex - Thái Lan
 

Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX

     
Sản Phẩm Đường Kính Ống Độ Dày
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/4") Ø6 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/8")  Ø10 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 6mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 6mm
       
     
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày
 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/4") Ø6 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/8")  Ø10 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2") Ø51 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/8") Ø54 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/4") Ø57 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-3/8") Ø60 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/2") Ø64 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-5/8") Ø67 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-7/8") Ø73 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3") Ø76 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/8") Ø80 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/4") Ø83 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/2") Ø90 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-5/8") Ø92 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-7/8") Ø98 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4") Ø102 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/8") Ø105 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/2") Ø115 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/8") Ø130 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/2") Ø140 9mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (6-1/2") Ø165 9mm
     
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày
 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/4") Ø6 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/8")  Ø10 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2") Ø51 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/8") Ø54 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/4") Ø57 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-3/8") Ø60 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/2") Ø64 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-5/8") Ø67 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-7/8") Ø73 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3") Ø76 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/8") Ø80 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/4") Ø83 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/2") Ø90 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-5/8") Ø92 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-7/8") Ø98 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4") Ø102 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/8") Ø105 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/2") Ø115 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/8") Ø130 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/2") Ø140 13mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (6-1/2") Ø165 13mm
     
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày
 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/4") Ø6 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/8")  Ø10 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2") Ø51 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/8") Ø54 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/4") Ø57 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-3/8") Ø60 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/2") Ø64 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-5/8") Ø67 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-7/8") Ø73 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3") Ø76 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/8") Ø80 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/4") Ø83 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/2") Ø90 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-5/8") Ø92 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-7/8") Ø98 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4") Ø102 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/8") Ø105 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/2") Ø115 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/8") Ø130 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/2") Ø140 19mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (6-1/2") Ø165 19mm
     
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày
 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/4") Ø6 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/8")  Ø10 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2") Ø51 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/8") Ø54 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/4") Ø57 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-3/8") Ø60 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/2") Ø64 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-5/8") Ø67 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-7/8") Ø73 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3") Ø76 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/8") Ø80 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/4") Ø83 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/2") Ø90 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-5/8") Ø92 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-7/8") Ø98 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4") Ø102 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/8") Ø105 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/2") Ø115 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/8") Ø130 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/2") Ø140 25mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (6-1/2") Ø165 25mm
     
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày
 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/8")  Ø10 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2") Ø51 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/8") Ø54 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/4") Ø57 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-3/8") Ø60 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/2") Ø64 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-5/8") Ø67 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-7/8") Ø73 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3") Ø76 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/8") Ø80 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/4") Ø83 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/2") Ø90 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-5/8") Ø92 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-7/8") Ø98 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4") Ø102 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/8") Ø105 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (4-1/2") Ø115 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/8") Ø130 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5-1/2") Ø140 32mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (6-1/2") Ø165 32mm
     
Sản Phẩm   Đường Kính Ống Độ Dày
 
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1/2") Ø13 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (5/8") Ø16 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3/4") Ø19 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (7/8") Ø22 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1") Ø25 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/8") Ø28 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/4") Ø32 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/8") Ø35 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-1/2") Ø38 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-5/8") Ø42 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-3/4") Ø45 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (1-7/8") Ø48 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2") Ø51 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/8") Ø54 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/4") Ø57 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-3/8") Ø60 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-1/2") Ø64 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-5/8") Ø67 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (2-7/8") Ø73 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3") Ø76 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/8") Ø80 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/4") Ø83 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-1/2") Ø90 38mm
Ống Bảo Ôn Cách Nhiệt AEROFLEX - 200cm (3-5/8")